صدور دعوتنامه برای 76 متقاضی در پذیرش Tech Pilot بی سی