صدور دعوتنامه برای ۷۶ متقاضی در پذیرش Tech Pilot بی سی