کانادا در رده هفتم متنوع ترین کشورهای دنیا قرار گرفت