صدور ۸۹ دعوتنامه در پذیرش تکنولوژی جدید بریتیش کلمبیا