صدور 89 دعوتنامه در پذیرش تکنولوژی جدید بریتیش کلمبیا