صدور تعداد زیادی دعوتنامه در پذیرش استانی بریتیش کلمبیا