ونکوور، گران ترین شهر کانادا بر اساس برآوردهای جهانی