ساسکاچوان برای 551 متقاضی مهاجرت دعوتنامه صادر کرد