ساسکاچوان برای ۵۵۱ متقاضی مهاجرت دعوتنامه صادر کرد