بخشی از خاک فرانسه در همسایگی کانادا – منطقه سن-پیِر و میکلُن