مطالبه افزایش حداقل دستمزد از سوی اتحادیه کارگری کبک