صدور دعوتنامه در اولین پذیرش بریتیش کلمبیا در سال ۲۰۲۱