بیشتر افراد در بریتیش کلمبیا برای دریافت کمک های قانونی واجد شرایط اند