صدور ۵۰۰۰ دعوتنامه در بزرگ ترین پذیرش اکسپرس انتری