صدور ۷۲ دعوتنامه در پذیرش جدید برنامه تکنولوژی بریتیش کلمبیا