صدور 72 دعوتنامه در پذیرش جدید برنامه تکنولوژی بریتیش کلمبیا