الزام استفاده از اپلیکیشن ArriveCAN برای مسافران کانادا