انتصاب استاد دانشگاه علم و صنعت به سمت استادی دانشگاه مونترال