افزایش حداقل دستمزد در استان بریتیش کلمبیا در ماه ژوئن