اعتصاب دانش آموزان هالیفاکس برای مقابله با تغییرات آب و هوایی