۱۶،۸۰۰ فرصت شغلی به بازار کار بریتیش کلمبیا اضافه شد